A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  # 

Naujos Pupytes - Isprotejusios Naktys

Not Yet Rated
 Send "Isprotejusios Naktys" Ringtone to your Cell

Genre/Lang. : World (2012)

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tyloje

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tavo þodþiø migloje

Að tau neleidau
Bet tu vël suradai akim mane
Kodël apleidai
Tai, kà atradai

Að tau atleidþiu
Saldumas þodþiø tirpsta burnoje
Ir lengvai paleidþiu
Skæsti laisvëje

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tyloje

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tavo þodþiø migloje

Klastingas þvilgsnis
Iðduodanti naktis tylumoje
Suduþo viltys
Tavo melo migloje

Tai tavo þodþiai
Jie praþûtingai saldûs kaip nuodai
Manæs neguodþia
Tavo paþadai

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tyloje

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tavo þodþiø miglojeSubmit Corrections Edit  |   Printer Friendly Print

Update video link here


Send "Isprotejusios Naktys" Ringtone to your Cell

Suggest New Music Video | Top 100 Songs | Top Clips | Privacy Policy | DMCA Policy | Contact Us