Not Yet Rated
 


Genre/Lang. : World (2012)

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tyloje

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tavo þodþiø migloje

Að tau neleidau
Bet tu vël suradai akim mane
Kodël apleidai
Tai, kà atradai

Að tau atleidþiu
Saldumas þodþiø tirpsta burnoje
Ir lengvai paleidþiu
Skæsti laisvëje

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tyloje

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tavo þodþiø migloje

Klastingas þvilgsnis
Iðduodanti naktis tylumoje
Suduþo viltys
Tavo melo migloje

Tai tavo þodþiai
Jie praþûtingai saldûs kaip nuodai
Manæs neguodþia
Tavo paþadai

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tyloje

Iðprotëjusios naktys
Að baigiu apakti tamsoje
Mano liûdesio naktys
Að ir vël pasiklydau tavo þodþiø migloje
Submit Corrections Edit  |   Printer Friendly PrintUpdate video link here